Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Urbanisme, activitats i medi ambient

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  • Portada de la documentació tècnica.

    (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

  • Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper.

    (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)

  • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.
  • En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.03.2018 | 18:04