Declaració responsable d'obertura

Urbanisme, activitats i medi ambient

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat, amb el qual declara. S’haurà de declarar responsablement:

  - Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
  - Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment.
  - Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  - Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  - Que les dades consignades a la declaració són certes.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 08.07.2022 | 13:18