Llicència ambiental (Annex II)

Urbanisme, activitats i medi ambient

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal

Quan es dóna resposta:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • Sol·licitud de llicència ambiental d’acord amb el model normalitzat.
 • Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

  Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:
  1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.
  5.- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.

 • Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
 • Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.
 • Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada
 • Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada r
 • Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
 • En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.
 • Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.
 • En cas d’actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 08.07.2022 | 13:19