Ordenança general de subvencions

Dimarts, 24 de maig de 2016 a les 10:21

Matèries: Normes generals per a concessió de subvencions, beques, premis, ajuts.

Aquesta ordenança té per objecte establir les normes generals per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Collsuspina a l'empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Darrera actualització: 13.03.2018 | 15:35