Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de Collsuspina, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

Lloc de treball vacant:

Jutge/essa de Pau substitut/a

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels dels jutges de pau ,es fa públic que mitjançant Junta de Govern Local de data 22 d'octubre de 2020, s'ha acordat obrir la convocatòria per a la previsió del jutge/essa de pau substitut/a de Collsuspina, partit judicial de Vic (Barcelona).

Les persones interessades, majors d'edat, no afectades per les causes d'incapacitat, d'incompatibilitats o prohibicions que determina la LOPJ hauran de presentar les seves sol·licituds, a les oficines municipals, en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP de Barcelona.

La documentació a aportar serà la següent:

1) DNI o fotocòpia compulsada.
2) Sol·licitud d'acord amb el formulari que l'Ajuntament posa a disposició dels interessats
3) Certificació o declaració jurada que no s'està en cap de les causes d'incapacitat de l'article 303 de la LOPJ.
4) Certificació o declaració jurada de no estar afectat per cap de les incompatibilitats o prohibicions dels articles 389 a 397 de la LOPJ.
5) Currículum vitae on s'especifiqui l'activitat que s'està desenvolupant en l'actualitat.

Data de termini: 20 de novembre de 2020.

Darrera actualització: 09.11.2020 | 10:46
Darrera actualització: 09.11.2020 | 10:46