Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de Collsuspina, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

Secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí

L'Ajuntament de Collsuspina, mitjançant Decret d'Alcaldia de data 19 d'abril de 2022 ha resolt aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió interina del lloc de treball de secretaria de classe tercera subescala secretaria intervenció, així com el model de sol·licitud per prendre-hi part.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud adreçada a l'alcalde president de l'Ajuntament de Collsuspina, de conformitat amb el model normalitzat que consta de l'Annex de les presents Bases, en hores d'atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres), al Registre General de l'Ajuntament, ubicat a Plaça Major número 3, de Collsuspina, o en les oficines de correus d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir del dia següent al de l'última publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i/o de l'anunci extractat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan les sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per a ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació.

Tota la informació de les bases reguladores es poden consultar en l'adjunt d'aquesta pàgina.

Última actualització: 22 de abril del 2022.

Darrera actualització: 22.04.2022 | 07:09
Darrera actualització: 22.04.2022 | 07:09