Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de Collsuspina, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

Lloc de treball vacant:

Operari/ària de la brigada municipal

  • Naturalesa: personal laboral interí fins a la provisió reglamentària.
  • Règim jurídic: laboral.
  • Subgrup de classificació: Agrupacions Professionals.
  • Retribucions brutes mensual: 1.321,42 euros (14 pagues).
  • Àrea d'adscripció: Alcaldia - Secretaria.
  • Horari: la jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, l'horari es definirà en funció de les necessitats del servei, que pot incloure caps de setmana i casos d'emergències o urgències per fenòmens diversos, com atmosfèrics o qualsevol altre motiu.