Ofertes de treball

En aquest apartat trobareu tots aquells llocs de treball vacants de Collsuspina, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions.

Secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí

L'Ajuntament de Collsuspina té la necessitat urgent i inajornable de cobrir, mitjançant comissió de serveis, el lloc de Secretaria-intervenció de classe tercera reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria intervenció, vacant actualment a la plantilla de personal funcionari, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Última actualització: 4 de juliol del 2022.