Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local. 21 de gener de 2022

Dijous, 20 de gener de 2022

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió ante-rior, corresponent al 23 de desembre de 2022.
SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència urbanística de rehabilitació de coberta d'habitatge unifamiliar aïllat existent a Can Sanchez S/N (expedient 460/2021).
TERCER. Ratificar, si s'escau, el Decret d'Alcaldia número 2021-0134, de data 30 de desembre de 2021.
QUART. Donar compte a la Junta de Govern Local del Decret d'Alcaldia número 2021-0129, de data 28 de desembre de 2021.
CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de gener, relació de factures 1/2022.
SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades en Registre, des del 21 de desembre de 2021 a 19 de gener de 2022.

Darrera actualització: 20.01.2022 | 13:24