Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 28 d'octubre de 2021

Divendres, 29 d’octubre de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 1 d'octubre de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Aprovar, si s'escau, la llicència d'obres consistent en l'obertura de rasa i construcció de nous registres per l'estesa del cable de fibra òptica des de la Ctra. N-141c (carrer del Toll) fins a l'escola de Collsuspina.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Donar compte del Decret d'Alcaldia número 2021/88, de data 8 d'octubre de 2021, sobre l'aprovació de la certificació número 1 corresponent a les obres de l'ampliació de l'aula EI 1, de l'Escola Els Ventets, de Collsuspina.
Queden assabentats els membres presents.

QUART. Ratificar el Decret número 2021/92, de data 14 d'octubre de 2021, d'aprovar la llicència d'instal·lació de panells fotovoltaics per autoconsum, potència de 3,20kWp, en el Mas Espinoi.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

CINQUÈ. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents des de l'última Junta de Govern Local a l'actual.
S'aprova per unanimitat dels assistents.
Les factures procediran al pagament segons conformitat de l'Interventor.

SISÈ. Donar compte de les instàncies presentades des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 19:08