Acta de la sessió de la Junta de Govern Local. 10 de juny de 2021

Divendres, 11 de juny de 2021

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

SEGON. Ratificar el Decret d'Alcaldia 2021/33, de 28 de maig de 2021.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

TERCER. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de maig.
El Secretari comença a fer una lectura de la relació de factures que s'aproven en el present acord.
L'Alcalde comenta que sobre la factura de la SGAE, amb import de 526,16 euros, la parem. No s'aprova i l'Alcalde ordena de retirar-la de la Junta de Govern Local.
Pel que fa a la fa a la factura de Jordi Hervàs Solà, per import de 1.331 euros, s'atura i es deixa per la següent Junta de Govern. Es retira de la relació de factures present.
L'Alcalde comenta d'afegir la factura de LA TIJA, i un cop parlat amb l'administrativa de la Corporació, s'ha comptabilitzat i s'afegeix en la present relació de factures.
Tanmateix, en la mateixa línia que l'anterior, l'Alcalde troba a faltar la factura de GATZARA i s'inclou en la present relació de factures, ja que un cop consultat amb l'administrativa de la Corporació, de Serveis Econòmics, la factura està comptabilitzada i es pot procedir a la seva aprovació.
Per últim, l'Alcalde menciona la factura dels ordinadors de l'escola. El Secretari – Interventor comenta que ja es troba comptabilitzada, i que es va aprovar per sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2021. Resta pagar-la.
S'aprova per unanimitat dels assistents, amb les decisions preses en referència a les factures esmentades.

QUART. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.
- Instància 653: l'equip de govern acorda remetre aquesta instància a l'arquitecte municipal perquè proposi una solució fàcil. Posar en còpia a l'Eloi.
- Instància 647: es dona per rebut i es dona per bo.
- Instància 239: remetre a l'arquitecte. Posar en còpia a l'Eloi.
- Instància 656: comunicar que torni a fer la instància, no queda ben explicat. O que torni a trucar.

Darrera actualització: 22.11.2021 | 18:28