Mosquit tigre

Dimarts, 9 de juny de 2009 a les 00:00
Ban de l'Alcalde

BAN

La suposada presència del mosquit tigre al nostre municipi fa que s'hagin d'adoptar mesures per controlar i prevenir els efectes que pot causar en la salut i el benestar dels ciutadans i al medi ambient.

Es tracta d'una espècie forana de mosquit, diürna i molt activa, que fa múltiples picades i ocasiona moltes molèsties. El mosquit tigre s'ha adaptat al nostre territori, colonitza nous hàbitats i cria en petites masses d’aigua estancades, naturals o artificials, com bidons, cubells, plats de testos, etc.

Per tal de prevenir l’expansió i reproducció del mosquit tigre i d’altres espècies de mosquits autòctons, s’apel•la a la responsabilitat i solidaritat del ciutadà en el compliment de les prescripcions següents:

?    TENIR sota cobert tots els objectes que puguin acumular aigua.

?    TAPAR els recipients amb aigua que sigui imprescindible tenir a l'exterior.

?    RENOVAR diàriament l'aigua de recipients destapats, com bevedors per a animals.

?     NETEJAR tots els recipients que puguin retenir aigua, com ara les canals.

?    ACTUAR, en el cas concret de BASSES o PISCINES EN DESÚS, de forma que l'aigua no n'esdevingui un focus de cria.

?    EVITAR que s'acumuli aigua lliure en els recipients, contenidors de flors o objectes ornamentals, col•locats en el CEMENTIRI.

?    VIGILAR periòdicament altres espais susceptibles d'atenció especial, com els centres de jardineria i determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua. En aquests àmbits, el control dels possibles focus de cria de mosquits ha d'incorporar-se amb caràcter obligatori als plans interns de seguretat i higiene de les empreses. Per a qualsevol altre tipus d'acumulació d'aigües no contemplat, l’Ajuntament en determinarà el nivell de risc i les mesures correctores que caldrà prendre.

L'Ajuntament de Collsuspina controlarà l'aplicació d'aquestes prescripcions. El seu incompliment es podrà sancionar de conformitat amb els articles 237.3 i 237.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, Text Refós de la Llei de Règim Local de Catalunya.


Aquest BAN tindrà vigor a partir de la data de la seva signatura.

L'alcalde,Josep M. Girvent Pujadas

Collsuspina, 1 de juny de 2009
Darrera actualització: 16.06.2009 | 01:19