Aprovat el programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

Dimecres, 10 de juliol de 2019 a les 17:00

DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

L'article 116 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat, respectant el que estableix l'Estat en l'exercici de les competències que li atribueix l'article 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva en matèria d'agricultura i ramaderia, que inclou, entre d'altres, la regulació dels processos de producció, de les explotacions, de les estructures agràries i de llur règim jurídic. Així mateix, d'acord amb els articles 144 i 162 de l'Estatut, correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i en matèria de salut pública.

D'altra banda, l'article 113 de l'Estatut assenyala que correspon a la Generalitat el desplegament, l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió Europea, i l'article 189 estableix que la Generalitat aplica i executa el dret de la Unió Europea en l'àmbit de les seves competències i pot adoptar la legislació de desplegament a partir de les normes europees.

La Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats que procedeixen de fonts agràries, té per finalitat la reducció de la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions d'aquesta classe. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, coneguda com a Directiva Marc de l'Aigua, té com a objectiu obtenir la bona qualitat de les masses d'aigua.

Una de les obligacions que la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, estableix per assolir aquest objectiu identificar les zones vulnerables i aplicar-hi programes d'actuació per reduir la contaminació de les aigües causada o provocada pels nitrats d'origen agrari. La Generalitat de Catalunya va realitzar la primera designació mitjançant el Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, i va revisar-la mitjançant el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, i els Acords GOV/128/2009, de 28 de juliol, i GOV/13/2015, de 3 de febrer, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

En compliment de l'article 5 de la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, sobre l'establiment i la revisió dels programes d'actuació aplicables a les zones vulnerables designades, la Generalitat va adoptar el Decret 205/2000, de 13 de juny, d'aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables. Aquell article preveu, així mateix, que en el termini d'un any a partir de cada designació complementària de zones vulnerables els estats membres han d'establir programes d'actuació respecte de les zones vulnerables designades. Atesa la vigència limitada del primer programa, prorrogat mitjançant el Decret 476/2004, de 28 de desembre, i l'obligació d'establir un nou programa d'actuació per a les noves zones vulnerables designades posteriorment, amb el Decret 136/2009, d'1 de setembre, es va efectuar la revisió del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables designades l'any 1998 i es va establir el programa d'actuació per a les noves zones vulnerables designades l'any 2004. Amb aquesta finalitat es va elaborar un únic programa d'actuació per a totes les zones vulnerables designades a Catalunya. Aquest programa es va elaborar prenent en consideració les observacions efectuades per la Comissió Europea, en el marc de les funcions de control que du a terme d'acord amb la Directiva 91/676/CEE. El programa d'actuació aprovat amb el Decret 136/2009, d'1 de setembre, ha estat d'aplicació, així mateix, a les noves zones vulnerables designades per l'Acord GOV/128/2009, de 28 de juliol, i per l'Acord GOV/13/2015, de 3 de febrer.

Atès que els darrers anys no hi ha hagut canvis significatius en la qualitat de les aigües subterrànies respecte als nivells de nitrats, d'acord amb l'article 5.5 de la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, cal adoptar mesures addicionals a les plantejades al Decret 136/2009, d'1 de setembre, de manera que el present Decret constitueix un programa d'actuació reforçat. Aquest programa d'actuació garanteix una reducció efectiva de la càrrega de nitrogen a les aigües subterrànies mitjançant l'adopció de mesures encaminades a assolir una fertilització d'excel·lència en els sistemes agrícoles de Catalunya.

El programa d'actuació que s'aprova amb el present Decret substitueix els anteriors i dona compliment a l'article 5 de la Directiva 91/676/CEE, del Consell, de 12 de desembre.

Municipis amb zones vulnerables de la comarca del Moianès:

  • Collsuspina.
Darrera actualització: 10.07.2019 | 16:34