Decret d'Alcaldia relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 14:23

Resolució a l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí.

ORIOL BATLLÓ FARRIOL, President de l'Ajuntament de Collsuspina, a la vista de l'expedient administratiu núm. 152/2022, relatiu al procés de selecció de Secretaria-Intervenció de caràcter interí, dicto la resolució que s'adjunta que es fonamenta en els antecedents i fonaments jurídics exposats en l'adjunt.

D'acord als antecedents exposats i al marc normatiu que en resulta d'aplicació, com a President de l'Ajuntament de Collsuspina,

RESOLC

PRIMER.- RECTIFICAR l'error de fet del punt resolutori vuitè, pel que fa a l'hora de convocatòria dels membres del tribunal i assessora designats per a la constitució de l'Òrgan de Selecció i desenvolupament del procés selectiu, ha de dir:

Hora: A dos quarts de nou del matí (8:30 hores)

SEGON.- RECTIFICAR l'error de fer puntual resolutori novè, pel què fa a l'hora de convocatòria de les persones aspirants admeses a realitzar la prova de coneixements de llengua catalana:, el següent dia, hora i al lloc indicat, ha de dir:

A les nou del matí (9:00 hores)

TERCER.- RECTIFICAR l'error de fet del punt resolutori desè, pel què fa a l'hora de convocatòria de les persones aspirants admeses, ha de dir:

Hora: A dos quarts d'onze del matí (10:30 hores)

Darrera actualització: 15.06.2022 | 15:49