Convocatòria de subvencions en matèria de concessió d'ajuts Casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques per a l'any 2021

Dimecres, 9 de juny de 2021 a les 09:53

Decret d'Alcaldia 2021_36, de 7 de juny de 2021, per la qual es convoquen mitjançant tramitació anticipada subvencions en matèria de concessió d'ajuts Casals municipals a infants amb necessitats socioeconòmiques per a l'any 2021, pel procediment de concurrència competitiva.

TEXT

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es podrà consultar en el Tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Collsuspina www.collsuspina.cat.

Es remetrà, amb efectes retroactius, la informació requerida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. S'està tramitant l'alta des de l'Ajuntament.

Primer. Beneficiaris

Podran acollir-se a les subvencions d'aquesta convocatòria els infants de P3 a 6è de primària, empadronats al municipi de Collsuspina, i que les seves famílies es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d'exclusió social.

Segon. Objecte

La subvenció té per finalitat ajuts individuals pels casals municipals de Collsuspina pels infants de P3 a 6è de primària, destinats a unitats familiars que estiguin empadronades al municipi de Collsuspina, amb fills escolaritzat en aquests cursos mencionats i que vulgui realitzar l'activitat de casal municipal (d'estiu i de Nadal) al mateix municipi de Collsuspina. Els ajuts, en definitiva, estan destinats a minvar el cost total d'aquestes activitats.

L'import total dels ajuts atorgats no podrà superar la disponibilitat pressupostària de la partida de despeses corresponent.

La concessió de les ajudes contemplades en la present convocatòria es subjectarà als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions es van aprovar per sessió ordinària del Ple en data 6 de maig de 2021 i es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 20 de maig de 2021, en el marc de l'Ordenança general de subvencions.

Quart. Quantia de l'ajuda

Les ajudes concedides s'abonaran, d'acord amb la normativa pressupostària, en l'exercici 2021, en el qual s'adquirirà el compromís de despesa. Per això, s'han habilitat l'aplicació pressupostària i import que s'indica més a baix, d'acord amb l'estimació de crèdits per a l'any 2021.

Exercici: 2021
Aplicació pressupostària: 231-48002
Import: Fins a 3.000 euros

Aquesta quantia total màxima té caràcter estimat, ja que està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient al moment de resolució de la concessió.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es formularan en el model general de instància genèrica. Es dirigiran a l'Alcalde-President de l'Ajuntament, i es presentaran en el Registre d'entrada de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 15 dies des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, tal com es recull l'article 6.2 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

Sisè. Altres dades

Hauran d'acompanyar-se a la sol·licitud els documents següents:

 1. Fotocòpia del DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.
 2. Volant de convivència actualitzat que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
 3. Fotocòpia del llibre de família.
 4. En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.
 5. Justificant d'ingressos de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la següent manera:
  • En cas de persones en actiu: Declaració de la renda corresponent a l'exercici fiscal de l'any anterior o certificat d'imputacions de l'AEAT. En el cas de situacions actuals molt diferents a les de l'any anterior caldrà adjuntar les quatre últimes nòmines i l'informe de vida laboral o bé aquella documentació que es cregui oportuna per justificar aquesta nova situació econòmica.
  • En cas de persones en situació d'atur: Certificació de la situació d'atur, si es percep o no una prestació econòmica (en data actual).
  • En el cas de persones pensionistes: Justificant dels ingressos de la pensió.
  • En el cas de no disposar de justificants, caldrà aportà una declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar.
 6. Rebuts de la hipoteca o lloguer i contracte, si es dona el cas.
 7. Certificat de discapacitat, si s'escau.
 8. Títol família nombrosa i/o monoparental, si s'escau.
 9. Si és el cas, el conveni o la sentència de separació legal o divorci. En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'ali-ments, documentació acreditativa de la reclamació de la pensió.
 10. Fotocòpia del número de compte bancari familiar.

En el cas que els documents exigits ja estiguessin a poder de l'Ajuntament, el sol·licitant, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin, podrà fer ús del seu dret a no presentar-ho, fent constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentat o emesos.

Darrera actualització: 09.06.2021 | 10:01