Participació ciutadana

Participació Ciutadana

L'article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local estableix que:

1. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tota la ciutadania en la vida local.

2.Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Collsuspina pretén recollir en aquest apartat de Participació Ciutadana els articles que descriuren les eines a l'abast de la ciutadania per participar en la vida local, segons la llei citada, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

A continuació, els articles del Decret del 2003 que parlen de les eines de participació ciutadana:

Títol IV
Article 62

Òrgans de participació sectorial
62.1 Així mateix, per acord del ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.
62.2 Presideixen els òrgans de participació sectorial els regidors en qui l'alcalde o alcaldessa delegui.

Article 63
Funcions dels òrgans de participació
Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector material corresponent, les funcions següents:
a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament, sobre matèries de competència municipal.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.

Títol XIV. Capítol II.
Participació ciutadana
Article 156

Publicitat de les sessions
156.1 Les sessions del ple de les corporacions locals són públiques. No obstant això, poden ésser secrets el debat i la votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta. No són públiques les sessions de les comissions de govern.
156.2 Són també públiques les sessions dels òrgans de participació.
156.3 Les sessions dels altres òrgans de govern són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del ple.

Article 157
Dret de petició
157.1 Els ciutadans poden exercir el dret de petició davant les autoritats locals sol•licitant l'adopció d'actes o acords en matèria de llur competència.
157.2 Les peticions s'han de formalitzar sempre per escrit.
157.3 Els requisits i la tramitació de les peticions s'han d'ajustar al que disposa la legislació que desplega l'article 29 de la Constitució i, si s'escau, la de procediment administratiu.

Capítol III
Associacions de veïns

Article 158
Caràcter i drets
158.1 Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la consideració d'entitats de participació ciutadana.
158.2 En relació amb el municipi, per acord del ple, les associacions tenen dret a:
a) Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès.
b) Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal.
c) Formar part dels òrgans de participació.
d) Intervenir en les sessions del ple i de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta en els supòsits específics que es determinin.
158.3 Els municipis, d'acord amb llurs possibilitats econòmiques, han de determinar els mitjans públics que poden ésser utilitzats per les associacions en l'exercici de llurs funcions, i també els ajuts econòmics de què poden gaudir a càrrec dels pressupostos corresponents. L'assignació de mitjans i la distribució dels ajuts s'han d'efectuar amb criteris objectius, d'acord amb la importància i la representativitat de les entitats.
158.4 Sens perjudici del Registre general d'associacions de la Generalitat, els municipis han d'establir un registre propi a l'efecte del que disposa aquest article, en el qual s'han d'inscriure les associacions en el termini de vint dies des de la petició, transcorregut el qual sense resolució expressa, s'entenen inscrites.
158.5 A petició de l'ens local interessat i de les mateixes entitats, la Generalitat, d'acord amb el que disposa el Reial decret 1786/1996 de 19 de juliol, ha de sol•licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública de les entitats a què es refereix aquest article.

Participa sobre l'actualitat del municipi

PACIFICACIÓ DEL CARRER MAJOR

Per què volem pacificar el carrer Major?
Per què volem fer-ho amb participació?
Com hi podeu participar?
Què es un Consell Assessor?
Quin són membres del Consell
Qui en pot formar part?
Com funciona?

Per què volem pacificar el carrer Major?
Un dels principals atractius del nostre poble és el contacte amb la natura i la tranquil·litat però l’afluència massiva de vehicles al carrer Major en determinats moments els posa en perill: els cotxes substitueixen a les persones i perdem espai per passejar, xerrar o jugar.
Des de l’ajuntament, creiem que Collsuspina no ha de renunciar a aquesta tranquil·litat ni tampoc a rebre visitants. Volem buscar la millor manera de pacificar el carrer Major escoltant el que hi teniu a dir els veïns i veïnes.
Per què volem fer-ho amb participació?
Ens proposem combinar el treball tècnic amb un debat ciutadà constructiu i transparent per aconseguir, a través del diàleg entre ciutadania i representants locals, un projecte de pacificació compartit. Més enllà d’aquest projecte, la voluntat de l’equip de govern municipal és treballar aspectes decisius de la vida del poble incorporant el debat ciutadà, enfortint la democràcia local. És per això que hem decidit crear un “Consell assessor” que aporti diferents mirades sobre els problemes o actuacions que se li plantegin.
Com hi podeu participar?
L’1 de setembre es farà una presentació a la què estan convidats tots els veïns i veïnes de Collsuspina. A més d’explicar el conjunt del procés i com participar, hi haurà una primera pluja d’idees entorn a la pacificació del carrer Major i es farà el primer pas per posar en marxa el Consell assessor entre aquells/es interessats/des a formar-ne part.
Fent aportacions individuals
Del 15 d’agost al 15 de setembre podreu fer arribar les vostres propostes i suggeriments a la bústia que trobareu col·locada:
- del dia 15 d’agost al dia 2 de setembre a la piscina municipal.
- del dia 3 al 15 de setembre a l’edifici de l’ajuntament.
Podeu fer-ho simplement escrivint la vostra aportació i desant-la a la bústia o bé, baixant-vos el díptic d’inici del procés per escriure la vostra opinió.
Díptic
També podeu enviar un missatge a collsuspina@diba.cat posant a l’assumpte “Carrer Major”.
A través del Consell assessor
El Consell farà dues reunions per definir els diferents elements a tenir en compte per a la pacificació del carrer Major i les actuacions possibles.
El tercer moment serà de presentació de conclusions i de la proposta (o propostes) resultants.
El Consell Assessor de Collsuspina
· Què és?
El Consell Assessor de Collsuspina és un espai de consulta i debat públic a qui que el govern municipal plantejarà temes sobre els quals vol conèixer el parer dels habitants de Collsuspina.
· Qui són membres del Consell?
El Consell el formen unes 15 persones del municipi que, procedents d’entitats, institucions o a títol individual, aporten les seves diferents visions. És important cercar la pluralitat en la seva composició i per tant, que hi hagi persones que puguin parlar des de l’àmbit de l’ensenyament, la cultura, l’urbanisme, el medi ambient, la promoció turística, l’economia, etc.
Està presidit per l’alcalde i també en són membres un representant de cada grup polític municipal.
· … I qui en pot formar part?
El Consell ha de ser viu, de manera que en el seu funcionament preveu la renovació dels seus membres, tant pel que fa a referents d’entitats com a persones.
Per a la renovació de càrrecs i membres s’estableix un sistema biennal en el que s’estudiarà l’entrada de les persones que hagin demanat ser membres i la sortida/substitució d’aquelles que no hagin assistit a la meitat de les reunions convocades sense haver excusat la seva presència. Cada quatre anys, la renovació haurà de coincidir necessàriament amb el canvi de mandat municipal.
Les persones i entitats interessades en formar-ne part hauran de sol·licitar la seva incorporació al Consell mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia per correu electrònic a collsuspina@diba.cat o al Registre municipal.
· Com funciona?
Es reuneix sempre que es consideri necessari però ho farà al menys un cop l’any per a fer balanç de l’acció municipal i recollir les recomanacions dels i les membres del consell sobre accions per al següent any.
De forma prioritària, s’intentarà que les recomanacions del consell siguin per consens. En cas que aquest no sigui possible, es farà una votació i es recolliran els vots particulars (els arguments dels qui defensen o rebutgen una determinada recomanació).
Donat que a l’ajuntament, la legitimitat per prendre decisions correspon al govern i al ple municipal, les recomanacions del consell han de ser traslladades i aprovades, si s’escau, a aquests òrgans per a ser executades.
La composició del Consell i les actes de les seves reunions seran públiques. Tots els collsuspinencs i collsuspinenques podran trobar aquesta informació en aquest web municipal o bé, demanar-la a les dependències municipals.

___________________________________________________________________________________________________________

Aquest espai està obert a tothom qui vulgui aportar propostes a l'equip de govern sobre qualsevol tema del municipi.

Atenció presencial

•Us podeu dirigir a les oficines municipals que es troben a la Plaça Major,3.

Atenció telefónica
•El telèfon de l'Ajuntament és el 93 8300376. L'horari d'atenció telefònica és de Dilluns a divendres, de 8 a 14:00 ; dijous, de 17 a 20

Atenció digital
•Podeu enviar un correu electrònic a collsuspina@diba.cat

A més a més, també disposeu d'un apartat de Queixes, consultes i/o suggeriments al qual podeu accedir aquí .

Ens de participació ciutadana

A l'actualitat no hi ha creat cap Ens de participació ciutadana ja sigui Consell territorial, de municipi o sectorials. En el moment que estiguin creats es publicaran la seva composició així com les actes de les mateixes

Mapa infoparticipa

Pots consultar el mapa d'Infoparticipa al següent enllaç:

Anar a Infoparticipa

Canals de comunicació.

Necessites informació? Disposem de diversos canals d'atenció ciutadana.

Atenció presencial

Us podeu dirigir a les oficines municipals que es troben a la Plaça Major,3.

Atenció telefónica

El telèfon de l'Ajuntament és el 93 8300376 L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres laborables de 8h a 14h.

Atenció digital

Podeu enviar un correu electrònic a collsuspina@diba.cat

Disposeu del formulari de contacte de la web
En el cas de queixes o suggeriments podeu omplir el formulari específic que trobareu al següent enllaç.

Decàleg de bones pràctiques.

’Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública’

El Ple del passat 18 de desembre de 2014 va aprovar adherir-se als principis del ’Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública’, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·legi de periodistes.

Aquest decàleg estableix uns principis bàsics amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública.

Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública respectin els principis que van inspirar el Decàleg que reproduïm a continuació.

1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi

Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques... i els projectes de futur.

2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent

Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania

Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica

Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius.

6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat

Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

7- Han de despertar l’interès de la ciutadania

Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.

8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris

Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el Codi Deontològic que regeix la professió periodística.

9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives -consells editorials o consells d’administració- que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi

Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.

Grups d'interès

Són grups d’interès les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques en el sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions.

Consulteu grups d'interès .

Darrera actualització: 10.03.2016 | 06:16
Darrera actualització: 10.03.2016 | 06:16