Retribucions càrrecs electes

Retribucions anuals a percebre per l'Alcaldia i règim de dedicació.

Retribucions anuals a percebre per l’Alcaldia i règim de dedicació.

D’acord amb l’article 75.5 dela Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Collsuspina, en sessió de data 25 de juny de 2015, es va adoptar l’acord de determinació dels càrrecs a desenvolupar amb dedicació parcial i retribucions, segons el detall que a continuació segueix:

Establir que, Oriol Batlló Farriol, alcalde de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació del 75%, amb unes retribucions brutes de 1.033,23 € per dotze pagues a l’any (total anual 12.398,76), i donar-lo d’ alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació del 75% de la seva jornada laboral amb efectes del dia 1 de juliol de 2015.

La resta de Regidors tenen una retribució de 30 euros en concepte d'assistència als plenaris.

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment detallades, essent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el que disposa la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.

Darrera actualització: 11.02.2016 | 08:19
Darrera actualització: 11.02.2016 | 08:19