Notificació de l'Agència de Salut Pública sobre porcs senglars amb triquina

Dimarts, 29 de gener de 2019 a les 08:11

Us comuniquem que hem rebut a l'Agència de SAlut Pública una notificació de 4 casos de triquinosi detectat en un porc senglar caçat el dia 3 de desembre de 2018 a la zona de caça Calders.

Atesa la freqüència en que es presenten casos de porcs senglars infestats per triquina i atès el risc sanitari que representa el consum d'aquestes carns si no han estat prèviament controlades, us informem del fet, per tal que comuniqueu a les colles de caçadors del vostre àmbit territorial, que és important que les carns de porc senglar destinades al consum particular siguin sotmeses a una inspecció veterinària postmortem i, en especial, a un control de triquines.

En cas que les mostres per la realització de l'examen de triquina les reculli el caçador és important que es prenguin mostres seguint els consells següents:

  • Recollir mostres de cada animal per separat.
  • De cada animal, recollir diverses mostres, al menys de: músculs masseters i diafragmàtics, musculatura intercostal i musculatura de la llengua.
  • Relacionar inequivocament, amb etiquetes identificatives, les mostres recollides amb l'animal a què corresponen.

Tanmateix us recordem l'obligació que les carns destinades a ser comercialitzades (minoristes, restaurants, ...) prèviament es destinin a un establiment de manipulació de caça autoritzat on es realitzarà el seu control sanitari, tal com preveu el Reglament 853/2004, de 29 d'abril de 2004, pel que s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal (Annex III, Secció IV).

En cas qeu els controls realitzats indiquin que es tracta d'animals infestats amb triquina, cal informar a les colles de caçadors per tal que no consumeixin les carns i que s'encarreguin de recollir-les. Aquestes carns s'han de destruir per incineració en una planta d'incineració autoritzada, segons el que preveu el Reglament 1069/2009, de 21 d'octibre de 2009, pel que s'estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà (article 4, punt 1 a) v) i punt 2 a)).

La destrucció de les carns s'ha d'acreditar documentalment a l'Agència de Protecció de la Salut.

Cap de Servei de Salut Pública
Del Solsonès, Bages, Berguedà i Anoia

Darrera actualització: 28.01.2019 | 16:41