Es publica una resolució de suspensió de la celebració de sessions d'òrgans col·legiats

Divendres, 20 de març de 2020 a les 22:04

Resolució de suspensió de la celebració de sessions d'òrgans col·legiats, en el context de declaraciò de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Relació de fets:

Vistes les mesures fixades pel Reial Decret 463/2020.de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Atesa la precipitació dels esdeveniments per la situació epidemiològica produïda per l'extensió del coronavirus COVID-19,, es fa necessària la revisió constant de les mateixes i especialment les relacionades amb la reducció del contacte social a fi d'evitar l'expansió de la malaltia i preservar la salut de la població en general.

Considerant la necessitat de sumar a les mesures ja adoptades unes altres que contribueixin a garantir les indicacions de les Autoritats Sanitàries de permanència dels ciutadans i ciutadanes en els seus domicilis a fi de continuar amb la prevenció i contenció del risc de contagi del coronavirus.

Fonaments de dret:

Per tot això, i en virtut de les facultats que m'han estat atribuïdes per l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local.

Resolució:

Primer, - Suspendre de manera excepcional i cautelarment la celebració de tots els òrgans col·legiats durant el període de vigència de l'estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, dit període quedarà automàticament modificat o prorrogat, en els termes que acordi el Govern de l'Estat Espanyol.

Segon, - Comunicar la present resolució a tots els membres de la Corporació.

Tercer, - Publicar aquesta resolució en el tauler d'edictes (Seu Electrònica) així com en el Portal de Transparència de la pàgina web de la Corporació, per el general coneixement.

Darrera actualització: 21.03.2020 | 08:27