Es convoca un sessió ordinària de la Junta de Govern pel dijous, 10 de juny de 2021

Dimecres, 9 de juny de 2021 a les 19:46

La sessió ordinària de la Junta de Govern es celebra el dijous, 10 de juny de 2021, a les 17.00h, en format telemàtic.

Conforme al que es disposa en l'article 103 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya i 112 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, queda convocada la sessió ordinària de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament que tindrà lloc a Collsuspina, dia 10 de juny de 2021, en format telemàtic a les 17:00 hores, per tractar els següent assumptes inclosos en

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2021.
SEGON. Ratificar el Decret d'Alcaldia 2021/33, de 28 de maig de 2021.
TERCER. Aprovar, si s'escau, les obligacions corresponents del mes de maig.
QUART. Donar compte de les instàncies registrades al Registre des de l'anterior Junta de Govern Local a l'actual.

Darrera actualització: 10.06.2021 | 05:46