Aprovació provisional de la modificació d'Ordenances

Dijous, 25 d'octubre de 2018 a les 09:43

S'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 11 d'octubre de 2018 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible un acord provisional per la modificació de les ordenances.

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 11 d'octubre de 2018 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2019 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
Ordenança Fiscal Núm. 2 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. 
Ordenança Fiscal Núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal Núm. 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.              

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d'Ordenances fiscals per a l'exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. 
 
En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu. 

Darrera actualització: 25.10.2018 | 16:13