Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2019

Dijous, 27 de desembre de 2018 a les 23:31

Aprovat inicialment, pel Ple de l'Ajuntament en data 27 de desembre de 2018, el pressupost general per a l'exercici 2019, que estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el termini de quinze dies, comptats des del següent dia hàbil al de la publicació del present edicte al BOP.

EDICTE
Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2019

Aprovat inicialment, pel Ple de l'Ajuntament en data 27 de desembre de 2018, el pressupost general per a l'exercici 2019, així com la plantilla de personal, d'acord amb allò previst a l'article 169 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el termini de quinze dies, comptats des del següent dia hàbil al de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que pugui ser examinat i els interessats puguin presentar-hi reclamacions.

Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.

Collsuspina, 27 de desembre de 2018

L'alcalde
Oriol Batlló i Farriol

Darrera actualització: 28.12.2018 | 06:53