Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per tal d'aclarir els límits d'edificabilitat i ocupació a la zona del Raval Picanyol

Dimecres, 17 d'octubre de 2018 a les 15:50

El Ple de l'Ajuntament de Collsuspina en sessió ordinària del dia 11 d'octubre de 2018 va aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament.

Es sotmet a informació pública pel termini d'un mes la present modificació puntual, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari d'informació general, així com al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal, per tal que qualsevol que ho vulgui  pugui examinar-los i presentar, durant el termini esmentat, les al·legacions i/o suggeriments que consideri oportunes, a les oficines municipals, (Ajuntament de Collsuspina, Plaça Major, 3, 08178). En cas que no se'n produeixi cap, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitivament aprovat, sense necessitat de cap acord posterior.

Darrera actualització: 18.10.2018 | 15:55