Aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l'exercici 2019

Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 11:16

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 11 d'octubre de 2018 aprovà provisionalment la modificació d'Ordenances fiscals per a l'any 2019.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s'especifiquen seguidament,  han esdevingut definitius: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar per a l'exercici 2019 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós.

Darrera actualització: 21.12.2018 | 11:25