Acords del Ple ordinari 2 d'agost de 2018

Dimecres, 8 d'agost de 2018 a les 10:19

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió ordinària de la Corporació amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte de les resolucions.

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.

4. Aprovació si s’escau, de l’expedient de modificació de pressupost 2/2018.

5. Aprovació del número padró d’habitants.

6. Donar compte de l’increment de 1’5% de les retribucions de personal al servei del sector públic des de gener de 2008.

7. Donar compte de l’aprovació del projecte Millora de camins.

8. Mocions, precs i preguntes.

El Ple adopta els acords que es resumeixen a continuació:

  • S'aprova l’acta de la sessió anterior corresponent a la del dia 27 d’abril de 2018.
  • L’alcalde dóna compte de les resolucions que ha dictat des de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Es dóna compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2018.
  • S'aprova inicialment l’expedient 2/2018.
  • S'aprova els resums numèrics, corresponents a la gestió informatitzada del nostre padró d’habitants a 1 de gener de 2018.
  • S'aprova per acord de ple tots els elements de l’estructura retributiva.
  • S'ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra "Millora i manteniment xarxa camins municipals".
Darrera actualització: 09.08.2018 | 11:36