Acords del 2/2019 Ple Extraordinari Urgent a 20 de juny de 2019

Divendres, 21 de juny de 2019 a les 10:01

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria.

2. Aprovació de text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació als paràmetres d’ocupació i edificabilitat màxima permesa a la zona Raval Picanyol amb les propostes de modificacions aportades pel nou document i amb les consideracions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.

3. Aprovació conveni de col·laboració entre el departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Collsuspina per a la cessió gratuïta d’un espai que doni servei als ciutadania.

Atenent el que s’ha exposat es considera oportú text refós que inclogui les indicacions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central recollides en l’expedient i s’informa FAVORABLEMENT per part de l’arquitecte municipal i secretaria-intervenció del document de Text Refós Aprovació Definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Collsuspina. Atenent les modificacions proposades i que consten en l’expedient Atenent a l’informe de secretària.

El Ple adopta els acords següents:

PRIMER.- Aprovació de text refós de la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació als paràmetres d’ocupació i edificabilitat màxima permesa a la zona Raval Picanyol amb les propostes de modificacions aportades pel nou document i amb les consideracions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en el seu acord de data 15/06/2019 el qual aprovà definitivament la modificació de normes urbanístiques referenciades supeditant-ne la seva publicació al DOGC, i per tant la seva conseqüent executivitat, a la presentació del present text refós verificat pel ple municipal i que incorpori les prescripcions relacionades en la documentació de l’expedient.

SEGON.- Fer constar, en compliment de l’article 112.3 del RLU, que les modificacions, correccions i rectificacions que incorpora el document que és objecte de text refós, fruit de les incorporacions que han estat introduïdes d’ofici o per indicació dels diferents organismes consultats, es recullen en l’informe elaborat per l’equip redactor i que, en cap cas, no suposen canvis substancials.

TERCER.- Elevar l'expedient diligenciat d’aprovació del text refós del la Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament en relació als paràmetres d’ocupació i edificabilitat màxima permesa a la zona Raval Picanyol a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, amb la finalitat que, si s’escau, resolgui sobre la seva executivitat i publicació al DOGC

QUART.- Fer públic els presents acords d’acord amb l’article 8.5 del TRLUC.


Expedient núm.: 52/2019 101.04.03.01.00 CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DARP I L’AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN ESPAI QUE DONI SERVEI ALS CIUTADANS DE COLLSUSPINA I COMARCA DEL MOIANÈS APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DARP I L’AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UN ESPAI QUE DONI SERVEI ALS CIUTADANS DE COLLSUSPINA

Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Collsuspina per a la cessió gratuïta d’un espai que doni servei a la ciutadania de Collsuspina i de la comarca del Moianès.

El ple municipal proposa l’aprovació dels següents acords:

Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Collsuspina per a la cessió gratuïta d’un espai que doni servei a la ciutadania de Collsuspina.

Segon.- Facultat a l’alcalde per la signatura del conveni i altres tràmits que se’n derivin Tercer.- Notificar el present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 11.03.2020 | 09:15